Raport bieżący nr 2/2010


Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych TAURON Polska Energia S.A.

11.06.2010

TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym ziścił się warunek określony przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Uchwale nr 544/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku dotyczącej dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
1. 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A,
2. 6.697.999.312 (sześć miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii B,
3. 3.526.647.223 (trzy miliardy pięćset dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje serii C,
4. 2.792.245.893 (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii D,
5. 475.106.055 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji serii E,
6. 10.862.150 (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji serii F,
7. 195.284.950 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii G,
8. 125.326.000 (sto dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii H,
9. 162.556.975 (sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii I,
10. 124.814.986 (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii J,
11. 193.850.314 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czternaście) akcji serii K.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1-11, następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki TAURON Polska Energia S.A. w wyniku emisji akcji serii J i K. W związku ze spełnieniem tego warunku od dnia dzisiejszego TAURON Polska Energia S.A. rozpoczyna wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących