Raport bieżący nr 3/2010


Rejestracja połączenia Emitenta z Energomix Servis Sp. z o.o. oraz Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o., rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Emitenta

11.06.2010

TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2010 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Postanowienie") o wpisaniu w dniu 10 czerwca 2010 r. (dzień połączenia) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki TAURON Polska Energia S.A. ze spółkami zależnymi od Emitenta:
1) Energomix Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320910,
2) Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320921.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki Energomix Servis sp. z o.o. oraz Enion Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. na spółkę TAURON Polska Energia S.A. w zamian za akcje, jakie TAURON Polska Energia S.A. wyda wspólnikom spółek przejmowanych (łączenie przez przejęcie).

Cel połączenia:
Zasadniczym celem połączenia jest realizacja kolejnego etapu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., w związku z założeniami "Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008-2012, z perspektywą do 2020 r.". Skutkiem połączenia będzie przejęcie bezpośredniej kontroli nad spółkami zajmującymi się obrotem energią elektryczną oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, tj. m.in. 100% udziałów w Spółkach: ENION Energia Sp. z o.o., EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Podstawowa charakterystyka działalności TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Polska Energia S.A. jest jednostką dominującą Grupy Tauron. Podstawowy przedmiot działalności TAURON Polska Energia S.A. obejmuje działalność firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z) oraz handel energią elektryczną.

Podstawowa charakterystyka działalności Energomix Servis Sp. z o.o.:
Podstawowym przedmiotem działalności Energomix Servis Sp. z o.o. jest działalność firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z) obejmująca wpływy z realizowanych usług doradczych dla spółek zależnych oraz przychody z tytułu zawartych umów ustanowienia użytkowania udziałów w miejsce przychodów z tytułu ewentualnie pobranej dywidendy od spółek zależnych.

Podstawowa charakterystyka działalności Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o.:
Podstawowym przedmiotem działalności Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. jest działalność firm centralnych) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z) obejmująca wpływy z realizowanych usług doradczych dla spółek zależnych oraz przychody z tytułu zawartych umów ustanowienia użytkowania udziałów w miejsce przychodów z tytułu ewentualnie pobranej dywidendy od spółek zależnych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż na mocy Postanowienia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 318.665.300,00 zł w drodze nowej emisji łącznie 318.665.300 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym 124.814.986 akcji serii J oraz 193.850.314 akcji serii K ("Akcje Połączeniowe").

Uprawnionymi do objęcia 124.814.986 Akcji Połączeniowych serii J będą wspólnicy Energomix Servis Sp. z o.o. Uprawnionymi do objęcia 193.850.314 Akcji Połączeniowych serii K będą wspólnicy Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A. wynosi on 14.304.948.858,00 zł i dzieli się na 14.304.948.858 akcji uprawniających do 14.304.948.858 głosów na walnym zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A.

Ponadto Emitent informuje, iż na mocy Postanowienia dokonana została rejestracja zmian w Statucie Emitenta. Dotychczasowe oraz nowe brzmienie § 7 Statutu znajduje się w załączeniu.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 14 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących