Raport bieżący nr 4/2010


Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A.

11.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2010 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą nr 319/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w dniu 10 czerwca 2010 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła rejestracja 1.477.860.156 akcji oznaczonych kodem ISIN PLTAURN00029.

Uchwałą nr 319/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił:
1. Na podstawie § 11 ust. 5, § 18 ust. 1, § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A.:
1/ przyznać spółce TAURON POLSKA ENERGIA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.477.860.156 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00029;
3/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.911.440.642 (pięć miliardów dziewięćset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011, z zastrzeżeniem ust. 2;
4/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 6.596.982.760 (sześć miliardów pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a/ 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A;
b/ 786.558.670 (siedemset osiemdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii B;
c/ 2.048.787.067 (dwa miliardy czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) akcji serii C;
d/ 2.792.245.893 (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii D;
e/ 475.106.055 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji serii E;
f/ 10.862.150 (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji serii F;
g/ 195.284.950 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii G;
h/ 125.326.000 (sto dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii H;
i/ 162.556.975 (sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii I;
oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3;
5/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 318.665.300 (trzysta osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a/ 124.814.986 (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii J;
b/ 193.850.314 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czternaście) akcji serii K;
oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji tych akcji oraz dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLTAURN00011 nastąpi nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2010 r.
3. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLTAURN00011 nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, jednak nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2010 r.
4. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 5 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLTAURN00011 nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, jednak nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2010 r.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił, że informacje o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 pod kodem PLTAURN00029 oraz akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 - 5 pod kodem PLTAURN00011, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

Uchwała nr 319/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących