Raport bieżący nr 5/2010


Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - uchwała zmieniająca Zarządu KDPW S.A. z dnia 11 czerwca 2010 r.

14.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2010 r. otrzymał Uchwałę nr 324/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 czerwca 2010 r., w której poinformowano o zmianie Uchwały nr 319/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 czerwca 2010 r. na wniosek Emitenta.

Uchwała Nr 324/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 319/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku poprzez:

1) nadanie § 1 ust. 1 pkt 3 tej uchwały następującego brzmienia:

"3/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.911.440.642 (pięć miliardów dziewięćset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011;"
oraz
2) uchylenie § 1 ust. 2 tej uchwały.


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 pkt 3:
"3/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.911.440.642 (pięć miliardów dziewięćset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011, z zastrzeżeniem ust. 2;"

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2:
"2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLTAURN00011 nastąpi nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2010 r."


Informacja o Uchwale nr 319/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 czerwca 2010 r. została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 4/2010 w dniu 11 czerwca 2010 r.


Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących