Raport bieżący nr 6/2010


Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.

14.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 czerwca 2010 r., na podstawie Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 319/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. zmienionej uchwałą nr 324/10 z 11 czerwca 2010 r., nastąpi rejestracja 5.911.440.642 akcji Emitenta S.A. oznaczonych kodem PLTAURN00011.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących