Raport bieżący nr 7/2010


Rejestracja sądowa scalenia akcji Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

16.06.2010

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2010 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Postanowienie") z dnia 14 czerwca 2010 r. o rejestracji zmian określonych w podjętej w dniu 26 kwietnia 2010 r. uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, która ustala nową wartość nominalną jednej akcji Spółki w wysokości 9 zł (dziewięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (jeden złoty).
Zgodnie z Prospektem Emisyjnym Spółki do 25 czerwca 2010 roku nastąpi zakończenie procesu scalania akcji tj. zapisanie akcji o wartości nominalnej 9 zł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

W konsekwencji powyższego zmianie ulega ogólna liczba akcji Spółki z liczby 14.304.948.858 (słownie: czternaście miliardów trzysta cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) do liczby 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie).

Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 14.304.948.858,00 zł (słownie: czternaście miliardów trzysta cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda, uprawniających do 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Spółka informuje, iż na mocy Postanowienia dokonana została rejestracja zmian w Statucie Spółki. Zmianie uległ zapis § 7 Statutu. Dotychczasowe oraz nowe brzmienie § 7 Statutu znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących