Raport bieżący nr 8/2010


Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

18.06.2010

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Tekst jednolity obejmuje zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki odbyte w dniach 8 i 26 kwietnia 2010 r. dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z inkorporacji spółek ENION Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. i Energomix Servis sp z o.o. (raport bieżący nr 3/2010 z 11 czerwca 2010 r.) oraz scalenia akcji TAURON Polska Energia S.A. (raport bieżący nr 7/2010 z 16 czerwca 2010 r.)
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących