Raport bieżący nr 9/2010


Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

22.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących