Raport bieżący nr 9/2010/K


Korekta raportu bieżącego nr 9/2010 - ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

22.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z omyłką pisarską, dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 9/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku dotyczącego ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.
Korekta dotyczy ostatecznej liczby akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym z uwzględnieniem Scalenia Akcji. Podano liczbę 202.258.355 akcji, powinno być 205.258.355 akcji.
Poprawna treść załącznika została załączona do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących