Raport bieżący nr 10/2010


Asymilacja akcji przez KDPW oraz ustalenie dnia wymiany akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej

24.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 24 czerwca 2010 roku otrzymał uchwałę nr 360/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 23 czerwca 2010 roku, na podstawie której dokonano w dniu 24 czerwca 2010 roku asymilacji 369.465.039 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki TAURON Polska Energia S.A. oznaczonych kodem PLTAURN00011 z 1.477.860.156 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcjami zwykłymi na okaziciela tej spółki oznaczonymi kodem PLTAURN00029. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLTAURN00029.

W wyniku dokonanej asymilacji kodem PLTAURN00029 oznaczonych będzie 1.847.325.195 (jeden miliard osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji spółki TAURON Polska Energia S.A., natomiast kodem PLTAURN00011 oznaczonych będzie 5.541.975.603 (pięć miliardów pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy) akcje spółki TAURON Polska Energia S.A.

Jednocześnie Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwałą nr 361/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji TAURON Polska Energia S.A. z 1 zł (jeden złoty) na 9 zł (dziewięć złotych), dzień 25 czerwca 2010 roku jako dzień wymiany:
1) 1.847.325.195 (jeden miliard osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji spółki TAURON Polska Energia S.A. oznaczonych kodem PLTAURN00029 na 205.258.355 (dwieście pięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji spółki TAURON Polska Energia S.A. o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda, oraz
2) 12.457.623.663 (dwanaście miliardów czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji spółki TAURON Polska Energia S.A. oznaczonych kodem PLTAURN00011 na 1.384.180.407 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedem) akcji spółki TAURON Polska Energia S.A. o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda.

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 198 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany, o której mowa powyżej, jest dzień 24 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna:
§ 34 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Stanisław Tokarski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących