Raport bieżący nr 11/2010


Wybór biegłego rewidenta

24.06.2010

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2010 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie par. 14 ust. 1 Statutu, dokonał wyboru firmy Ernst & Young Audit sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeglądu skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2010 roku.
Siedziba Ernst & Young Audit sp. z o.o. mieści się przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa.
Ernst & Young Audit sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

Dotychczas świadczone przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. na rzecz Spółki usługi obejmowały:
- badanie sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy kończący się w dniu 30 września 2009 r.,
- badanie statutowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz w dniu 31 grudnia 2009 r.,
- badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF za lata 2007, 2008, 2009,
- badanie śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF za okres trzech miesięcy 2010 r. zakończony w dniu 31 marca 2010 r.

Wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z biegłym rewidentem na wykonanie przeglądu skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2010 r. zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.

Podstawa prawna:
Par. 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Stanisław Tokarski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących