Raport bieżący nr 12/2010


Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.

25.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 24 czerwca 2010 r. Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w dniu 24 czerwca 2010 r. nastąpiła rejestracja 6.915.648.060 akcji Emitenta oznaczonych kodem PLTAURN00011.
Rejestracji dokonano na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 319/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. zmienionej uchwałą nr 324/10 z 11 czerwca 2010 r.
Łączna liczba akcji po rejestracji to 12.457.623.663.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Stanisław Tokarski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących