Raport bieżący nr 13/2010


Przydział Akcji Serii AA

25.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 czerwca 2010 roku został dokonany przydział akcji zwykłych na okaziciela serii Akcji Serii AA Emitenta o wartości nominalnej 9 zł ("Akcje Sprzedawane") na postawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 roku, wraz ze zmianami ("Prospekt").

Na zasadach określonych w Prospekcie dokonano przydziału 821.033.422 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 9 zł, przydzielając Inwestorom Indywidualnym 205.258.355 Akcji Sprzedawanych oraz Inwestorom Instytucjonalnym 615.775.067 Akcji Sprzedawanych.

Szczegółowy raport dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Sprzedawanych zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji, zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).

Podstawa prawna:
§33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących