Raport bieżący nr 14/2010


Asymilacja akcji TAURON Polska Energia S.A. przez KDPW S.A.

28.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 374/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. postanowił dokonać w dniu 29 czerwca 2010 r. asymilacji 205.258.355 akcji zwykłych na okaziciela spółki TAURON Polska Energia S.A. oznaczonych kodem PLTAURN00029 z 1.384.180.407 akcjami zwykłymi na okaziciela TAURON Polska Energia S.A. oznaczonymi kodem PLTAURN00011.
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLTAURN00011.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stwierdza, że z dniem 29 czerwca 2010 r. kodem PLTAURN00011 oznaczonych jest 1.589.438.762 akcji TAURON Polska Energia S.A. o wartości nominalnej 9 zł każda.

Podstawa prawna:
§ 34 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących