Raport bieżący nr 15/2010


Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki TAURON Polska Energia S.A.

29.06.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie Uchwały nr 603/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki TAURON Polska Energia S.A., postanowił:
1. wprowadzić z dniem 30 czerwca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.589.438.762 akcje zwykłe na okaziciela serii AA spółki TAURON Polska Energia S.A. o wartości nominalnej 9 zł każda, w tym:
a) 1.384.180.407 akcji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLTAURN00011;
b) 205.258.355 akcji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLTAURN00029, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2010 r. asymilacji tych akcji z akcjami, o których mowa w lit. a);
2. notować akcje spółki TAURON Polska Energia S.A, o których mowa w pkt 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą TAURONPE i oznaczeniem TPE.

Jednocześnie Zarząd TAURON Polska Energia S.A informuje, iż warunek dotyczący wprowadzenia do obrotu giełdowego 205.258.355 akcji, o którym mowa w pkt. 1b), został spełniony zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 374/10 z dnia 28 czerwca 2010 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących