Raport bieżący nr 16/2010


Otrzymanie zawiadomienia z KGHM Polska Miedź S.A. w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

02.07.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2010 r. otrzymał zawiadomienie z KGHM Polska Miedź S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TAURON Polska Energia S.A. w wyniku zakupu przez KGHM Polską Miedź S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.940.000 akcji TAURON Polska Energia S.A.

Przed dokonaniem transakcji KGHM Polska Miedź S.A. posiadała 77.882.499 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowiło 4,90% w jej kapitale zakładowym, dając prawo do 77.882.499 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,90% w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu transakcji KGHM Polska Miedź S.A. posiada 81.822.499 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 5,15% w jej kapitale zakładowym, dając prawo do 81.822.499 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,15% w ogólnej liczbie głosów.


Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących