Raport bieżący nr 20/2010


Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2010

13.07.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2010.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku: 30 sierpnia 2010 roku

Spółka informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku: 15 listopada 2010 roku

Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

Dodatkowo, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna:
§103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących