Raport bieżący nr 21/2010


Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

13.07.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna:
§83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących