Raport bieżący nr 22/2010


Zakończenie okresu stabilizacji

26.07.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2010 r. powziął od Menedżera Stabilizującego – UniCredit Bank AG Oddział w Londynie, informację o zakończeniu w dniu 23 lipca 2010 r. okresu stabilizacji kursu notowań akcji TAURON Polska Energia S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na zasadach określonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r. W związku z powyższym, w stosunku do akcji Spółki nie będą już podejmowane działania stabilizacyjne, o których mowa w ww. prospekcie.
Informacje podsumowujące stabilizację kursu notowań akcji Spółki zostaną przekazane przez Spółkę niezwłocznie po ich otrzymaniu, w terminach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:
Artykuł 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących