Raport bieżący nr 23/2010


Informacja o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach Spółki

30.07.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 lipca 2010 r. otrzymał od Menedżera Stabilizującego – UniCredit Bank AG Oddział w Londynie, zawiadomienie dotyczące informacji o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach Spółki w związku z przeprowadzoną ofertą publiczną w Polsce. W zawiadomieniu UniCredit Bank AG Oddział w Londynie informuje, że podjął działania stabilizacyjne na akcjach Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym Spółki. Działania stabilizacyjne rozpoczęły się w dniu 30 czerwca 2010 r. a ostatnim dniem działań stabilizacyjnych był 23 lipca 2010 r. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące transakcji stabilizacyjnych, w szczególności dotyczące przedziałów cenowych, w ramach których prowadzona była stabilizacja, dla każdej z dat prowadzenia transakcji stabilizacyjnych:

30 czerwca 2010 r.: cena minimalna 5,03 zł, cena maksymalna 5,13 zł
1 lipca 2010 r.: cena minimalna 5,00 zł, cena maksymalna 5,00 zł
2 lipca 2010 r.: cena minimalna 5,06 zł, cena maksymalna 5,06 zł
5 lipca 2010 r.: cena minimalna 5,05 zł, cena maksymalna 5,05 zł.

Podstawa prawna:
Artykuł 9 punkt 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących