Raport bieżący nr 24/2010


Otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Skarbu Państwa w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej

09.08.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2010 r. otrzymał zawiadomienie z Ministerstwa Skarbu Państwa o zwiększeniu udziału Skarbu Państwa w TAURON Polska Energia S.A. ("Zawiadomienie").
W Zawiadomieniu Ministerstwo Skarbu Państwa wskazało, iż UniCredit Bank AG Oddział w Londynie działając jako Menadżer ds. Stabilizacji w transakcji IPO TAURON Polska Energia wykonał opcję stabilizacyjną. Akcje nabyte w ramach transakcji stabilizacyjnych, które stanowią 2,80% akcji Spółki, zostały przekazane w dniu 30 lipca 2010 r. na rzecz Skarbu Państwa.
Przed przeprowadzeniem powyższej transakcji Skarb Państwa był właścicielem 33,3689% akcji Spółki. Po jej zakończeniu Skarb Państwa jest właścicielem 36,1689% akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących