Raport bieżący nr 25/2010


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

19.08.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 września 2010 r. na godz. 11:00, w Park Hotel Diament w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 37 (sala – Centrum Konferencyjne, VI piętro).

W załączeniu Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonane zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259, ze zmianami).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących