Raport bieżący nr 26/2010


Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz proponowane zmiany w Statucie

19.08.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał oraz proponowanych zmian w Statucie Spółki, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 września 2010 r. na godz. 11:00, w Park Hotel Diament w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 37 (sala – Centrum Konferencyjne, VI piętro).

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259, ze zmianami).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących