Raport bieżący nr 30/2017


Ustalenie parametrów euroobligacji, które zostaną wyemitowane przez TAURON Polska Energia S.A.

28.06.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z 14 czerwca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. zostały ustalone następujące parametry euroobligacji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę:
1. Łączna wartość nominalna: 500 000 000 EUR;
2. Zapadalność: 10 lat;
3. Okresy odsetkowe: roczne;
4. Kupon: 2,375 proc. w skali roku;
5. Rentowność na dzień emisji: 2,439 proc. w skali roku (tj. mid-swap + 1,63 proc.);
6. Cena emisyjna: 99,438 proc. wartości nominalnej.

Emisja obligacji nastąpi pod warunkiem podpisania dokumentacji transakcji oraz spełnienia warunków w niej wskazanych. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących