Raport bieżący nr 35/2017


Wpłynięcie pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych

20.07.2017

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. wpłynął do Emitenta pozew z dnia 29 czerwca 2017 r. Gorzyca Wind Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Emitentowi o zapłatę odszkodowania w kwocie 39,7 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 465,9 mln zł.

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną Emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów długoterminowych na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, a łączna kwota przyszłej szkody poniesionej przez wszystkie spółki grupy Wind Invest wyniesie według twierdzeń spółki powodowej 1 212,9 mln zł. O wypowiedzeniu ww. umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Emitent przystąpił do analizy treści pisma i załączonych dokumentów oraz przygotowania odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd 14-dniowym terminie.

Wstępna ocena uzasadnienia żądań zawartych w pozwie wskazuje na ich całkowitą bezzasadność.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących