Raport bieżący nr 36/2017


Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I półrocze 2017 r.

01.08.2017

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I półrocze 2017 r.

Wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 8 755 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 094 mln zł
w tym:
a) EBITDA segmentu Wydobycie: (5) mln zł
b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 306 mln zł
c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 203 mln zł
d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 545 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 1 237 mln zł
Zysk netto: 1 005 mln zł

CAPEX: 1 495 mln zł
Dług netto: 8 166 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA: 2,17x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I półrocze 2017 r.:
Produkcja węgla handlowego: 3,3 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 3,6 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 9,5 TWh
Produkcja ciepła: 7,1 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 25,7 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 24,4 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,2 TWh


Wybrane zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w I półroczu 2017 r.:
- w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego (raport bieżący nr 11/2017 z 31 marca 2017 r.). Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 201 mln zł,

- w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 72 mln zł,

- w wynikach I półrocza 2017 r. Grupa TAURON r. rozpoznała następujące odpisy aktualizujące i ich odwrócenia z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie:
- wartość utworzonych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych odpisów nad ich odwróceniem) dotyczących farm wiatrowych i elektrowni wodnych: 68 mln zł,
- wartość odwróconych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki odwróconych odpisów nad ich utworzeniem) dotyczących majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła: 36 mln zł.

Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 32 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obciążenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 26 mln zł.
Wartość odpisów netto nie wpływa na wynik EBITDA, przez który Spółka rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe.


Pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2017 r. (w porównaniu do I półrocza 2016 r.):
- wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 1,1 mln ton, tj. o 44,7 proc. (segment Wydobycie),
- wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 0,93 TWh, tj. o 3,74 proc. (segment Dystrybucja),
- znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów).


Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2017 r., którego publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2017 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących