Raport bieżący nr 37/2017


Wpłynięcie kolejnych roszczeń w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych

03.08.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z 20 lipca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu w dniu 2 sierpnia 2017 r. do pełnomocnika Emitenta ustanowionego w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn. akt IX GC 983/14 z powództwa Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Emitentowi oraz spółce zależnej Emitenta, tj. Polskiej Energii – Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o. (o odwrócenie grożącego Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. niebezpieczeństwa szkody, poprzez zobowiązanie Emitenta oraz Polskiej Energii – Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o. do uchylenia likwidacji Polskiej Energii – Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o. ), pisma procesowego Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. zawierającego zmianę powództwa.

Powodowa spółka zmieniła żądanie pozwu w ten sposób, że cofnęła pierwotne powództwo wobec Polskiej Energii-Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o., zaś powództwo wobec Emitenta zmieniła, z powództwa o odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa szkody, na powództwo o zapłatę odszkodowania.

Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. domaga się:
- zapłaty kwoty 34,7 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zgłoszenia roszczenia do dnia zapłaty,
- ustalenia, że Emitent ponosi względem Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. odpowiedzialność za szkody mogące powstać w przyszłości szacowane przez powodową spółkę na 254 mln zł (a wynikające z rzekomych czynów niedozwolonych Emitenta),
- ustanowienia zabezpieczenia przez Emitenta w kwocie 254 mln zł, na wypadek nie uwzględnienia przez sąd ustalenia odpowiedzialności Emitenta za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości.

Podstawą faktyczną żądania, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną Emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów długoterminowych sprzedaży energii elektrycznej i sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 roku.

Emitent przystąpił do analizy treści pisma i załączonych dokumentów oraz przygotowania repliki na pismo powodowej spółki w zakreślonym przez sąd 6-tygodniowym terminie. Wstępna ocena uzasadnienia żądań pozwu wskazuje na ich całkowitą bezzasadność.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących