Raport bieżący nr 38/2017


Wpłynięcie kolejnego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych

21.08.2017

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2017 z 20 lipca 2017 r. i 37/2017 z 3 sierpnia 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. wpłynął do Emitenta pozew Pękanino Wind Invest sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Emitentowi z dnia 30 czerwca 2017 r. o zapłatę odszkodowania w kwocie 28,5 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 201,6 mln zł. Jest to kolejny, trzeci z zapowiadanych czterech, pozwów spółek Grupy Wind Invest w przedmiotowej sprawie.

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną Emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów długoterminowych sprzedaży energii elektrycznej i sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. O wypowiedzeniu ww. umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Emitent przystąpił do analizy treści pisma i załączonych dokumentów oraz przygotowania odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd 30-dniowym terminie.

Wstępna ocena uzasadnienia żądań pozwu wskazuje na ich całkowitą bezzasadność.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących