Raport bieżący nr 40/2017


Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2017 r. i III kwartał 2017 r.

25.10.2017

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za 9 miesięcy 2017 r. oraz za III kwartał 2017 r.

Wybrane szacunkowe dane finansowe za 9 miesięcy 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 12 875 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 877 mln zł
w tym:
a) EBITDA segmentu Wydobycie: (42) mln zł
b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 386 mln zł
c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 795 mln zł
d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 691 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 1 580 mln zł
Zysk netto: 1 194 mln zł
CAPEX: 2 217 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za 9 miesięcy 2017 r.:
Produkcja węgla handlowego: 4,68 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 5,01 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 14,03 TWh
Produkcja ciepła: 7,91 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 38,31 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 36,47 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 25,56 TWh

Wybrane szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 4 120 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 783 mln zł
w tym:
a) EBITDA segmentu Wydobycie: (37) mln zł
b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 80 mln zł
c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 591 mln zł
d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 146 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 343 mln zł
Zysk netto: 189 mln zł

CAPEX: 722 mln zł
Dług netto na dzień 30.09.2017 r: 7,9 mld zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 30.09.2017 r.: 2,1x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za III kwartał 2017 r.:
Produkcja węgla handlowego: 1,36 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,45 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,57 TWh
Produkcja ciepła: 0,82 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 12,61 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,04 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,35 TWh

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2017 r. (w porównaniu z III kwartałem 2016 r.):
- spadek wolumenu sprzedanego węgla o 0,2 mln ton, tj. o 11,2 proc. będący rezultatem prac przezbrojeniowych oraz zdarzeń o charakterze górniczo-geologicznym (segment Wydobycie),
- znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż, będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów,
- koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w III kwartale 2017 r. o 64 mln zł. W III kwartale 2016 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 20 mln zł.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2017 r., którego publikację zaplanowano na 8 listopada 2017 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących