Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 7/2018


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

20.03.2018

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 kwietnia 2018 r. godz. 11:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących