Raport bieżący nr 8/2018


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

20.03.2018

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. na godz. 11:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter). Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto przekazuje się dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2017”, zawierające w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
2) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku”,
3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017”,
4) „Sprawozdanie TAURON Polska Energia S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących