Raport bieżący nr 9/2018


Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy

24.03.2018

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (Spółka) w związku z otrzymaniem w dniu 23 marca 2018 r. od akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A. żądań o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. (raport bieżący nr 7/2018) następujących punktów:

1) od Ministra Energii, wykonującego uprawnienia akcjonariusza Skarb Państwa, punktu: podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”,
2) od KGHM Polska Miedź S.A. punktów: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o dokonanych zmianach w porządku obrad wyżej wymienionego ZWZ, polegających na dodaniu następujących punktów, które oznacza się jako punkty 17-19:

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 17 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 20.

Równocześnie Zarząd informuje, że Minister Energii przesłał projekt uchwały ZWZ w sprawie zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz podał uzasadnienie, że proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.
Natomiast akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. nie przesyłając projektów uchwał, w uzasadnieniu podał, iż umieszczenie w porządku obrad ZWZ ww. punktów umożliwi akcjonariuszowi KGHM Polska Miedź S.A. złożenie podczas ZWZ stosownych wniosków umożliwiających poddanie pod głosowanie uchwał mających na celu dokonanie zmian w obecnym składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
1)„Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
2)„Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku”,
3)„Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017”.
9. Przedstawienie „Sprawozdania TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017”, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości następujące projekty uchwał: w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”, w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących