Raport bieżący nr 10/2018


Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. w związku z wnioskiem akcjonariusza

24.03.2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 dotyczącego ogłoszenia o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. oraz przekazanego przez akcjonariusza Skarb Państwa projektu uchwały w sprawie zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu proponowane zmiany Statutu Spółki, będące przedmiotem obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących