Raport bieżący nr 12/2018


Rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A.

06.04.2018


Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A. („TAURON Wytwarzanie”, spółka zależna od Emitenta) podjął uchwałę, na podstawie której rozwiązał rezerwę w wysokości 168 mln zł na ekwiwalent pieniężny za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez emerytów, rencistów i innych uprawnionych niebędących pracownikami (dodatni wpływ na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r.).

Uchwała została podjęta w oparciu o osiągnięte porozumienie zarządu TAURON Wytwarzanie ze stroną społeczną oraz zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy TAURON Wytwarzanie.

Dodatkowo Emitent informuje, że TAURON Wytwarzanie zawarł z pracownikami porozumienia zmieniające umowy o pracę, na mocy których nie będą wypłacane nagrody jubileuszowe. W związku z powyższym TAURON Wytwarzanie wypłacił pracownikom stosowne odszkodowania i rozwiązał rezerwę, co w efekcie podwyższy EBIT segmentu Wytwarzanie o 43 mln zł w I kwartale 2018 r.

Ponadto TAURON Wytwarzanie rozwiązał rezerwę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników w wysokości 18 mln zł (dodatni wpływ na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r).

Przedstawiony powyżej wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki Grupy TAURON ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących