Raport bieżący nr 13/2018


Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki

10.04.2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2018 z 20 marca 2018 r. oraz nr 9/2018 z dnia 24 marca 2018 r., Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.” otrzymany 10 kwietnia 2018 r. od akcjonariusza - Skarb Państwa. Jako uzasadnienie powyższego projektu uchwały Minister Energii, wykonujący uprawnienia akcjonariusza Skarb Państwa, podał, iż proponowane zmiany Statutu Spółki mają charakter porządkowy.

Dodatkowo, Spółka przekazuje wykaz planowanych zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.” uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2018 z 24 marca 2018 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) oraz pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących