Raport bieżący nr 19/2018


Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2018 r.

26.04.2018

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia („Grupa TAURON”) za I kwartał 2018 r.

Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.:
Przychody ze sprzedaży: 4 826 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 292 mln zł
w tym:
a) EBITDA segmentu Wydobycie: 10 mln zł
b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 465 mln zł
c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 638 mln zł
d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 178 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 875 mln zł
Zysk netto: 637 mln zł

CAPEX: 569 mln zł
Dług netto na dzień 31.03.2018 r: 8 419 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 31.03.2018 r.: 2,3x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2018 r.:
Produkcja węgla handlowego: 1,42 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,43 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,94 TWh
Produkcja ciepła: 5,68 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 13,5 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,27 TWh

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I kwartału 2018 r. (w porównaniu z I kwartałem 2017 r.):
- rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A. w wysokości 230 mln zł (segment Wytwarzanie). Informacja o rozwiązaniu rezerw została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 12/2018 z 6 kwietnia 2018 r.
- koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w I kwartale 2018 r. o 22 mln zł. W I kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 74 mln zł (brak wpływu na EBITDA),
- koszty finansowe w wysokości 30 mln zł z tytułu wyceny pożyczek udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez TAURON Polska Energia S.A. (skutek podpisania porozumienia konsolidującego dług Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wobec TAURON Polska Energia S.A.), co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w I kwartale 2018 r. (brak wpływu na EBITDA).

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 16 maja 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących