Raport bieżący nr 22/2018


Wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi

29.06.2018

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko Emitentowi przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu („Powód”) o:
a) zapłatę przez Emitenta tytułem odszkodowania na rzecz Powoda kwoty 12 286 229,70 euro (tj. 53 587 619,46 zł według średniego kursu NBP z 29 czerwca 2018 r.),
b) ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł według średniego kursu NBP z 29 czerwca 2018 r.).

Przedmiotowym pozwem Powód dochodzi roszczeń własnych, jak i przejętych przez Powoda w drodze umów przelewu wierzytelności od: in.ventus sp. z o.o. Mogilno II sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno III sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno IV sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno V sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno VI sp. k.

Podstawa powództwa, według twierdzeń przedstawionych przez Powoda, wynika z czynów niedozwolonych Emitenta, polegających w szczególności na:
a) powierzeniu spółce zależnej – Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. („PKH”) dokonywania na podstawie umów długoterminowych dla potrzeb Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w źródłach odnawialnych („Umowy Długoterminowe”),
b) nakłanianiu PKH oraz osób pełniących funkcje jej likwidatorów do zerwania oraz niewykonywania Umów Długoterminowych,
c) świadomym skorzystaniu przez Emitenta ze szkody wyrządzonej wskutek zerwania Umów Długoterminowych.

O wypowiedzeniu przez PKH Umów Długoterminowych Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Sądem właściwym dla rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Katowicach.

Spółka, wraz z pełnomocnikiem procesowym, przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew.

Jednocześnie Emitent podkreśla, że wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących