Raport bieżący nr 29/2018


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2018 r. i III kwartał 2018 r.

25.10.2018

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za 9 miesięcy 2018 r. oraz za III kwartał 2018 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 9 miesięcy 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 13 302 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 972 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (94) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 649 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 957 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 451 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 1 306 mln zł
Zysk brutto: 1 088 mln zł
Zysk netto: 855 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 325 mln zł

(b) III kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 476 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 778 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (29) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 57 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 621 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 125 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 351 mln zł
Zysk brutto: 363 mln zł
Zysk netto: 286 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 844 mln zł

Dług netto na 30 września 2018 r.: 8 166 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2018 r.: 2,24x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 9 miesięcy 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 3,61 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 3,54 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 11,90 TWh
Produkcja ciepła: 7,42 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 38,84 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 37,25 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 25,37 TWh

(b) III kwartał 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 1,09 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,04 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,35 TWh
Produkcja ciepła: 0,70 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 12,83 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,25 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,17 TWh


Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2018 r. (w porównaniu z III kwartałem 2017 r.):
a) niższy wolumen produkcji węgla handlowego wynikający z harmonogramu przezbrajania ścian w trzech zakładach górniczych Grupy TAURON oraz trudnych warunków o charakterze górniczo-geologicznym (segment Wydobycie),
b) wyższe koszty rezerwy związanej z zakupem uprawnień do emisji CO2 wynikające ze wzrostu rynkowych cen uprawnień oraz wyższe jednostkowe koszty zużycia węgla kamiennego (segment Wytwarzanie),
c) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w III kwartale 2018 r. o 85 mln zł. W III kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 60 mln zł (brak wpływu na EBITDA).


Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 6 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących