Raport bieżący nr 30/2018


Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r.

15.11.2018

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 15 listopada 2018 r. spółki Grupy TAURON wzięły udział w pierwszej aukcji głównej mocy („Aukcja”) zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy („Ustawa”). W Aukcji spółki Grupy TAURON oferowały tzw. obowiązek mocowy, tj. zobowiązanie do:
1) pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez poszczególne Jednostki Rynku Mocy Grupy TAURON (jednostki wytwarzające energię elektryczną lub jednostki redukcji zapotrzebowania na energię), oraz
2) dostawy określonej mocy elektrycznej do tego systemu w okresach zagrożenia, jakie mogą zostać ogłoszone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) zgodnie z Ustawą.

Według szacunków Spółki, cena zamknięcia Aukcji ukształtuje się w przedziale od 218,56 do 240,40 zł/kW/rok, a przychody Grupy TAURON z rynku mocy mogą wynosić:
a) w 2021 r.: od 584,1 mln zł do 642,47 mln zł
b) w latach 2022-2025: od 437,26 mln zł do 540,1 mln zł rocznie
c) w latach 2026-2035: od 168,87 mln zł do 185,75 mln zł rocznie
d) w latach 2036-2037: od 1,02 mln zł do 1,12 mln zł rocznie

Zgodnie z Ustawą wstępne wyniki Aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez PSE w terminie 3 dni roboczych, tj. do 20 listopada 2018 r., a ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji, tj. 7 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących