Raport bieżący nr 37/2018


Zwiększenie kwoty finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

13.12.2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z 11 grudnia 2018 r. dotyczącego pozyskania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) finansowania hybrydowego w kwocie 400 000 000 zł („Emisja A”) TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 13 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a EBI zostały podpisane następujące umowy:
a) umowa subskrypcyjna („Umowa Subskrypcyjna”), stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 350 000 000 zł („Emisja B”),
b) umowa projektowa („Umowa Projektowa”), określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego.

Emisja B stanowi uzupełnienie Emisji A, w związku z tym w grudniu 2018 r. Spółka podpisała z EBI umowy na emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 750 000 000 zł.

Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji Obligacji została ustalona na dzień 19 grudnia 2018 r. Pozostałe warunki i parametry Obligacji są zgodne z opisem zawartym w raporcie bieżącym nr 36/2018 z 11 grudnia 2018 r.

Emisja zostanie zrealizowana po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących