Raport bieżący nr 38/2018


Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

19.12.2018

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 19 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) została podpisana umowa kredytu na kwotę 1 000 000 000 zł („Umowa Kredytu”), z którego środki zostaną przeznaczone na:
1) refinansowanie obligacji Spółki objętych przez BGK w latach 2014-2015, których termin wykupu przypada w latach 2019-2020 (w łącznej kwocie 270 000 000 zł),
2) finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON.

Zgodnie z Umową Kredytu środki będą udostępnione do 31 grudnia 2020 r., a spłacane będą w równych ratach kapitałowych w okresie od 2024 r. do 2033 r. Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o marżę BGK.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących