Raport bieżący nr 39/2018


Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.

21.12.2018

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 21 grudnia 2018 r. spółki Grupy TAURON wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2023 r. („Aukcja”) zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy („Ustawa”).

Według szacunków Spółki, cena zamknięcia Aukcji ukształtuje się w przedziale od 189,95 do 217,06 zł/kW/rok, a przychody Grupy TAURON z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższe przedziały ceny zamknięcia Aukcji, mogą wynosić w 2023 r. od 74,69 mln zł do 85,36 mln zł.

Zgodnie z Ustawą wstępne wyniki Aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w terminie 3 dni roboczych, tj. do 28 grudnia 2018 r., a ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji.

Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2023, o której mowa powyżej, była trzecią aukcją organizowaną na podstawie Ustawy. O wstępnych wynikach aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw:
- 2021 rok - Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z 20 listopada 2018 r.,
- 2022 rok - Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2018 z 7 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących