Raport bieżący nr 40/2018


Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

23.12.2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 z 21 grudnia 2018 r. TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „TAURON”) informuje, że spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) przekazała wstępne wyniki aukcji głównej mocy przeprowadzonej 21 grudnia 2018 r. w ramach mechanizmu rynku mocy („Aukcja”).

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PSE cena zamknięcia Aukcji wyniosła 202,99 zł/kW/rok, a spółki Grupy TAURON zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2023) z obowiązkiem mocowym na poziomie 393,23 MW, z których szacowane przez Spółkę przychody w 2023 r. wyniosą 79,82 mln zł.

Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji. Z mocy wskazanej ustawy, do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników Aukcji, umowy mocowe spółek Grupy TAURON są zawarte pod warunkiem zawieszającym.

W przypadku, gdyby ostateczne wyniki Aukcji różniły się w sposób istotny od wstępnych wyników Aukcji, na podstawie których Spółka dokonała kalkulacji szacunkowych przychodów wynikających z Aukcji, Spółka poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących