Raport bieżący nr 12/2019


Potwierdzenie ratingów i ich perspektyw oraz nadanie ratingu obligacjom hybrydowym

17.04.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch") potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną oraz nadała rating w walucie krajowej na poziomie „BB+” oraz rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)” obligacjom hybrydowym Spółki o wartości 400 mln zł wyemitowanym 29 marca 2019 r. w ramach programu emisji obligacji hybrydowych z 2017 r. zawartego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. („BGK”).

Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:

- długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „BBB”; perspektywa stabilna,
- krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „F3”,
- krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A+(pol)”; perspektywa stabilna,
- rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie „BBB”,
- krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia potwierdzony na poziomie „A+(pol)”,
- rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (Europejski Bank Inwestycyjny – „EBI”) potwierdzony na poziomie „BB+”,
- rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln złotych (EBI) potwierdzony na poziomie „BB+”,
- rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złotych (BGK) potwierdzony na poziomie „BB+”,
- rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złotych (BGK) potwierdzony na poziomie „BBB+(pol)”,
- nadanie ratingu w walucie krajowej obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie „BB+”,
- nadanie ratingu krajowego obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie „BBB+(pol)”.

Raport Fitch jest dostępny na stronie internetowej: www.fitchratings.com.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących