Raport bieżący nr 14/2019


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 8 maja 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza

30.04.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z 16 kwietnia 2019 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu otrzymane 30 kwietnia 2019 r. od akcjonariusza Skarb Państwa projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 8 maja 2019 r. („ZWZ”), dotyczące następujących punktów porządku obrad ZWZ:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących