Raport bieżący nr 16/2019


Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

02.05.2019


TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o wydaniu, w dniu 25 kwietnia 2019 r., wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Sąd Arbitrażowy”) w sprawie z powództwa Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”) przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”), w której Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, o ustalenie stosunku prawnego oraz o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w związku z rozwiązanym kontraktem zawartym pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 MW z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Na mocy wyroku Sądu Arbitrażowego ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener Energia kwoty 333 793 359,31 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego.

Emitent dokona analizy wpływu przedmiotowego zdarzenia na sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

Od wyroku Sądu Arbitrażowego przysługuje skarga do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego (arbitrażowego). ECSW przystąpiła do analizy wyroku i jego uzasadnienia celem wniesienia skargi o jego uchylenie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących