Raport bieżący nr 17/2019


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

08.05.2019

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2019 r., działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, podjęło uchwały o:

1) odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji następujących osób:
a) Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego,
b) Pana Pawła Pampuszko,

2) powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji następujących osób:
a) Pana Rafała Pawełczyka,
b) Pani Katarzyny Taczanowskiej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TAURON Polska Energia S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie spełniają kryteriów niezależności od TAURON Polska Energia S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z TAURON Polska Energia S.A. w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Poniżej Spółka przedstawia informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.


Rafał Pawełczyk
Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

W latach 1999-2011 związany z Grupą PZU S.A., gdzie zajmował się między innymi planowaniem strategicznym oraz reorganizacją Grupy PZU do struktury holdingowej z uwzględnieniem nowych rozwiązań biznesowych i prawnych. Rafał Pawełczyk z powodzeniem zarządzał zespołami i nadzorował realizację projektów Grupy PZU, koordynował również w spółce proces przygotowania oferty publicznej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmował się doradztwem prawno-gospodarczym, optymalizując struktury organizacyjne podmiotów gospodarczych, pozyskując źródła finansowania i prowadząc negocjacje z instytucjami finansowymi; opracowywał także strategie rozwoju nowych rynków dla produktów klientów.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadał za obszary: korporacyjny oraz inwestycji. Od lipca 2018 r. Pan Rafał Pawełczyk jest Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A.


Katarzyna Taczanowska
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pani Katarzyna Taczanowska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, którym zajmuje się od roku 2003. Była wspólnikiem w kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy, od roku 2009 do chwili obecnej jest wspólnikiem w kancelarii Kudlak, Taczanowska-Wileńska sp.k. W latach 2009-2012 była Dyrektorem Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Zasiadała w Radach Nadzorczych PZU Życie S.A., LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. oraz IDA Management sp. z o.o.

Od lipca 2018 r. Pani Katarzyna Taczanowska pełni funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych w KGHM Polska Miedź S.A.


Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących