Raport bieżący nr 19/2019


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 8 maja 2019 r.

10.05.2019

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 8 maja 2019 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 49,37% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,42% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.028 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,24% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 55.400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,19% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3,16% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2019 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących