Raport bieżący nr 21/2019


Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

16.05.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) z dnia 15 maja 2019 r. o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Statut”) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 27-32 z dnia 8 maja 2019 r.

Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu wraz z podaniem numerów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2019 r. zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących