Raport bieżący nr 22/2019


Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.

27.05.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z 16 maja 2019 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Statut”), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 27 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 8 maja 2019 r. i wpisane przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących